Fonteva -Marketing Data Analyst ( US Remote Based)